Teenusetingimused

Jaanituled.ee ei vastuta sündmuste info õigsuse eest. Või probleemide korral, mis on põhjustatud juurdepääsust kolmandate osapoolte linkidele sündmustest või ebaõigest kasutamisest, hooldusest või teenuse rikkumisest.

Sündmuse(te) loomisel on Jaanituled.ee kasutajatel kohustus hoida sündmuste info õige, ajakohane ja mitte pettuslik.